Gammel: Hvem er vi

Gammel: Hvem er vi

Vi er en kirke, det vil si folk som samles om Han vi tror på, Jesus Kristus.
Hamar Frikirke er en Fri Kirke, ikke en statskirke. Det er de troende, innskrevne medlemmene som tar viktige avgjørelser sammen, og bærer ansvaret for driften av menigheten.
Menigheten er tilsluttet Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge. Vi slutter oss til den apostoliske trosbekjennelsen.
Vi forkynner at det å være kristen er å leve i relasjon med den treenige Gud. Gjennom å ta imot frelsen fra Jesus Kristus av bare nåde og motta Den Hellige Ånds gave, får vi gjenopprettet kontakten med vår Far i himmelen. Vi har en enkel og personlig gudstjenesteform. Vi legger stor vekt på ekthet og humør i vår omgangstone.
Vi ønsker å fordele oppgavene i menigheten på flere, slik at mange er med og bærer ansvar og bruker de evnene Gud har gitt oss. Det gir kreativitet og mangfold. Vi ønsker å være en menighet som har god kontakt med folk som ikke går i kirka ennå, slik at flere kan bli kjent med vår Himmelske Far. Vi er engasjert i byen gjennom blant annet ungdomskafe og rusomsorg.
Vi vil ikke være oss selv nok, men vil arbeide for at evangeliet skal nå ut til hele verden. Derfor har vi et stort misjonsengasjement gjennom våre misjonærer og prosjekter vi støtter. I menigheten utføres alle vanlige kirkelige handlinger: dåp, nattverd, konfirmasjon, vielse og begravelse.
Menigheten praktiserer dåp av barn og voksne (som ikke er døpt før). Det er en forutsetning for dåp av barn at man er trygg på at barnet får en kristen oppfølging, med familie og menighet som ramme. Menigheten er fadder for barna som døpes, og påtar seg et ansvar for å støtte og hjelpe foreldrene i trosopplæringen.
Vår visjon er: “Generasjonene sammen forbereder evigheten”
Vi ønsker å være et generasjonsfellesskap som fungerer sammen på tvers av alder og kulturer. Vi vektlegger å bygge menighet for neste generasjon, der de eldre vender sitt hjerte mot de yngre. Vi har tro på unge ledere, med veiledning og støtte fra de eldre. Å forberede evigheten betyr å leve liv nær Jesus og hverandre, der vi er ærlige med våre svakheter og henter styrke til å være hans etterfølgere. Det betyr også å strekke ut våre hender til folk rundt oss som trenger nåde og hjelp. Det innebærer å investere i evige verdier, relasjoner, framfor døde ting. Det betyr også å ha det evige liv med Gud som mål med dette livet.
Menighetens motto: Jesus sier: Kom til meg! Bli i meg! Følg meg!
Tre kall til tre bevegelser: Et kall til å komme til Ham med alle ting. Et kall til å bli hos Jesus og bli preget av Han. Et kall til å følge Jesus og gjøre andre til etterfølgere av Ham. Disse tre bevegelsene kan representere forskjellige tider i våre kristne liv, men er også en syklus vi trenger å leve i hele tiden.
Vi har uttrykt våre verdier i det vi kaller “Verdihuset”
Guds ord, Bibelen og Jesus, er fundamentet.
Generasjonsfelleskap er tverrbjelken som holder huset sammen.
Bønn er taket, som løfter seg mot Gud.
Vi har valgt 5 søyler som vi ønsker spesielt skal prege felleskapet og kulturen i menigheten:
Ekthet
Glede
Gjestfrihet
Engasjement
Tydelighet