fbpx
Gi til kirka

Gi til kirka

Vi ønsker at flest mulig av menighetens aktive er med i fast givertjeneste. Vårt kontonummer er 1800 23 16192.

Vi ønsker å være en raus menighet som gir videre av våre midler. Et solid fundament av fast givertjeneste har gjort oss mindre avhengige av kollekter. Vi gir derfor kollektene våre til prosjekter i inn og utland.

Vår holdning til givertjeneste uttrykkes i 2. Korinterbrev kap. 9. vers 6-8:

“Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste rik velsignelse. Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning.”

Økonomisk givertjeneste er en viktig del av vår livsstil, ut fra et takknemlig hjerte og vår overflod. 10% av inntektene til Guds rike er en god ordning mange bruker som prinsipp for sin givertjeneste.

Fast givertjeneste utgjør ca. 2/3 av menighetens økonomi. Vi mottar ikke statstilskudd til lokalmenigheten, kun noe kommunal støtte og bidrag fra kirkesamfunnet. Derfor er det viktig at medlemmer og aktive i menigheten er med og bærer ansvaret for menighetens drift. Man kan evt. avtale med banken om fast overføring.

Giverordningen gir også mulighet for skattefordel, med skattefradrag for gaver fra kr. 500,- til 50 000,- i løpet av et år. For å få denne ordningen må man sende navn og personnr til vår kasserer, Jon Åge Myklebust, kontor@hamarfrikirke.no. Vi ordner da med registreringen av gavene.