Hamar Frikirke

Støtt oss

Vi ønsker at flest mulig av menighetens aktive er med i fast givertjeneste over bank. Vårt kontonummer er 1800 23 16192.

Vi ønsker å være en raus menighet som gir videre av våre midler. Et solid fundament av fast givertjeneste har gjort oss mindre avhengige av kollekter. Vi har derfor besluttet å gi kollektene våre til prosjekter i inn og utland.

Vår holdning til givertjeneste uttrykkes i 2. Korinterbrev kap. 9. vers 6-8:
“Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste rik velsignelse. Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning.”

Økonomisk givertjeneste er en naturlig del av de kristnes liv ut fra et takknemlig hjerte og overflod. 10% av inntektene til Guds rike er en god ordning mange kristne bruker som prinsipp for sin givertjeneste.

Fast givertjeneste over bank er fundamentet i menighetens økonomiske drift. Vi mottar ikke statstilskudd til lokalmenigheten, kun litt kommunal støtte og bidrag fra kirkesamfunnet. Derfor er det viktig at medlemmer og aktive i menigheten er med og bærer ansvaret for menighetens drift. Man kan evt. avtale med banken om fast overføring.

Giverordningen gir også mulighet for skattefordel, med skattefradrag for gaver fra kr. 500,- til 20 000,- i løpet av et år. For å bli giver, og registrere deg for skattefradrag, fyll ut skjemaet under.

Kontaktperson: Jon Åge Myklebust, kontor(a)hamarfrikirke.no.